آقای سین

مختصری از احوالات آقای سین...

آقای سین

مختصری از احوالات آقای سین...

آقای سین

زبان حال دلم را کسی نمی فهمد...

کتیبه های ترک خورده خواندنش سخت است...!!

پیام های کوتاه